چکمه معدن

تولیدی بزرگ چکمه پلاستیکی معدن

یکی از کفش های ایمنی که برای هر مشاغلی نیاز است و مانند لباس کار برای شخص تعریف شده است و نام آن چکمه پلاستیکی معدن است که به خوبی از پای افراد در برابر عوامل ب

بیشتر بخوانید